Päättäjälle

Päättäjälle

Mitä sinä voit tehdä vahvistaaksesi lapsen oikeuksien toteutumista digitaalisissa ympäristöissä?

Olet tärkeässä asemassa varmistamassa, että lapsen oikeudet toteutuvat digitaalisissa ympäristöissä. Lapsilla ja nuorilla on oikeus osallistua ja tulla kuulluksi omaa elämäänsä koskevissa asioissa. Digitaaliset ympäristöt ovat tärkeä osa lapsen elämää. Siksi on tärkeää, että lapsen oikeudet otetaan huomioon kun tehdään päätöksiä, jotka liittyvät tietoyhteiskuntaan ja sen kehittämiseen.

Tutustu lapsen oikeuksiin digitaalisessa mediassa

Tehdään yhdessä digiloikka, joka huomioi lapsen oikeudet. Nuorille digitaalisuus on valtava mahdollisuus ja voimavara. Mahdollisuutta digitaitoiseen sukupolveen Suomella ei ole varaa hukata.

Vahvempaa yksityisyyttä ja lapselle sopivaa tietoa

Varmistetaan jokaiselle lapselle pääsy verkkoon ja palveluiden ääreen. Nykypäivänä tämä ratkeaa helposti ottamalla edullinen puhelinliittymä. Pidetään huoli, että erityisen haavoittuvassa asemassa olevat lapset otetaan huomioon. Lapsille ja nuorille tärkeiden palveluiden on oltava kaikkien lasten saatavilla siten, että niiden käyttöehdot ovat lapselle kohtuulliset. Palvelut ovat luotettavia ja helppokäyttöisiä.

Lapset otetaan mukaan palveluiden kehittämiseen aina kun se on mahdollista. Lapsille on oltava tarjolla erilaisia kuulemisen ja kehittämisen kanavia digitaalisessa ympäristöissä. Asiakkaita, ja erityisesti lapsia huomioidaan muutosvaiheissa, kun heidän käyttämänsä palvelut kehittyvät ja muuttuvat. Palveluissa ei tehdä lapsen tietämättä muutoksia, jotka heikentävät hänen turvallisuuttaan palvelussa.

Tuotetaan selkeämpiä sisältöjä ja palveluita lapsille. Lapsella on oikeus saada tietoa ja palveluita itselleen sopivalla tavalla. Useimmiten video ja kuva ovat parempia viestintäkeinoja kuin teksti. Sähköisissä palveluissa huomioimme erilaisten lapsikäyttäjien tarpeita mahdollisimman monipuolisesti. Lapset toivovat usein selkeää, yksinkertaista, turvallista ja nopeaa tapaa toimia verkossa – tehdään siis sellaisia palveluita, joissa nämä toteutuvat.

Otetaan huomioon se, että lapset eivät välttämättä hahmota oikeuksiaan kuluttajina eivätkä tunnista mainonnan ja tietosisältöjen eroa, kun heille tarjotaan peli- ja viihdepalveluita. Autetaan lasta huomioimaan roolinsa suhteessa kuluttajana digitaalisissa medioissa.

  • Tutustu lapsen oikeuksiin yksityisyyden näkökulmasta
  • Tutustu lapsen oikeuksiin osallisuuden näkökulmasta

Vahvista lapsen osaamista

Vahvistetaan lapsen luottamusta omiin digitaalisiin taitoihin. Aikuiset opettelevat suhtautumaan digitaalisuuteen myönteisesti ja välttelevät uhkakuvien aiheetonta korostamista. Kannustetaan eri tavoin lapsia hyödyntämään internetiä monipuolisesti ja luovasti. Hyviä esimerkkejä ovat koodikoulut, pelipajat ja muut positiiviset vapaa-ajan näpertelymahdollisuudet, joissa lapset voivat harjoittaa digitaalisia taitoja yhdessä muiden kanssa. Annetaan nuorten digitaalisten taitojen loistaa kouluissa, nuorisotyössä sekä perheiden arjessa. Kunnioitetaan nuoren digitaalista arkea ja annetaan osaamiselle arvo.

Autetaan lasta havainnoimaan hyvinvointiaan digitaalisten ympäristöjen käyttäjinä. Kannustetaan lapsia kuuntelemaan itseään ja tunnistamaan rajojaan digitaalisissa ympäristöissä. Aikuisen tehtävä on tukea oikeiden ja hyvien valintojen tekemistä.

Aikuiset, jotka toimivat lasten ja nuorten kanssa sitoutuvat vahvistamaan lasten digitaalisia taitoja. Myös vanhempia tulee tukea kasvatustyössä. Keskeistä on auttaa lasta huomaamaan, jos hänen oikeuksiaan poljetaan ja puuttumaan siihen. Onnistuneeseen digitalisaatioon ei riitä laitehankinnat, vaan se vaatii myös käytöksen, ymmärryksen ja osaamisen vahvistamista.  Lapsen oikeudet digitaalisessa mediassa on aihe, johon tulee panostaa kodeissa, päiväkodeissa, kouluissa ja nuorisotyössä.

  • Tutustu lapsen oikeuksiin itse tekemisen, leikin vapaa-ajan näkökulmasta

Suojelua ja turvallisempaa digiarkea

Lapsi on verkossa erityistapaus. Verkkopalveluissa, joissa liikkuu lapsia on otettava huomioon lapsi asiakkaana, jolla on erityiset oikeudet saada tukea ja apua vaikeissa tilanteissa. Lapsia huomioidaan esimerkiksi varmistamalla nopeutettu käsittelyprosessi silloin, jos lapsi joutuu palvelussa seksuaalisen hyväksikäytön, kiusaamisen tai vihapuheen kohteeksi. Lapsen lähettämään avunpyyntöviestiin vastataan aina.

Digitaaliset ympäristöt tekevät entistä parempaa työtä lasten yhdenvertaisuuden lisäämiseksi palveluissa. Esimerkiksi erilaiset käytös- ja eettiset säännöt otetaan vakavissaan ja niiden rikkomisesta rangaistaan. Kaikenlainen syrjivä toiminta, käytös ja ominaisuudet kitketään digitaalisista ympäristöistä. Lapsia ei syrjitä sukupuolen, seksuaalisuuden, kielen, kansalaisuuden, perhesuhteiden, uskonnon tai vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan tai vamman perusteella mediaympäristön kuluttajina, osallistujina eikä tuottajina.

Poistetaan kertomisen häpeä. Lapsia ja nuoria on vahvistettava, jotta he uskaltavat kertoa verkossa tapahtuneista asioista aikuiselle kasvokkain tai verkossa. Aikuisen on vastattava näihin viesteihin vähättelemättä, suuttumatta ja kauhistumatta. Lapselle digitaalisissa ympäristöissä sattunut tapahtuma on otettava huomioon yhtä vakavasti kuin esimerkiksi koulun pihalla tapahtunut tilanne.

  • Tutustu lapsen oikeuksiin suojelun ja turvallisuuden näkökulmasta